Disclaimer
Algemene voorwaarden

By Proxy: Bij volmacht; een activiteit verrichten uit naam van iemand anders

Voorwaarden voor het gebruik van de BYProxy Website/juridische verklaring

Toegang tot en gebruik van de BYProxy internetsite www.byproxy.nl (hierna "Site") en de gerelateerde internetapplicaties van BYProxy (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in de betreffende applicatie of ander gedeelte van de Site gesteld. Gebruik van deze Site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de Site.

Informatie over BYProxy en de producten en diensten van BYProxy op deze Site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met BYProxy of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
BYProxy noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door BYProxy gecorrigeerd zullen worden naar haar goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. BYProxy behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze Site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze Site. Om deze reden sluit BYProxy alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van BYProxy herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site zijn het eigendom van BYProxy . Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van BYProxy . © 2004 BYProxy . Alle rechten voorbehouden.
Alhoewel BYProxy al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. En aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke Veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze Site ophaalt.
U gaat ermee akkoord de normale werking van deze Site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze Site bevat, noch de toegang tot deze Site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.
Deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze Site wordt beheerst door Nederlands recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van eerdergenoemde gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq/ (Engelstalig).


Disclaimer

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYProxy vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. BYProxy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

Onze Disclaimer, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, zijn van toepassing op al onze offertes, bevestigingen en transacties.copyright © 2009 BYProxy B.V.